Jewish Doctor Fired from Hospital Because He was ‘Stingy’ and ‘Whined Like a ‘Jew’

The doctor and other Jewish employees experienced antisemitic abuse, including being told that he has a “Jewish nose.”

By Terri Nir, United with Israel

The Swedish Medical Association is suing Karolinska University Hospital after the firing of a Jewish doctor who says he suffered antisemitic abuse during his tenure, Israel National News reported. He also claims that his Jewish identity was the reason for his dismissal.

According to the report, the doctor filed a lawsuit in 2018, claiming harassment due to antisemitism, and the hospital subsequently fired him, although he is known to be an excellent physician.

Among the complaints documented was that Svensson was told that he has a “Jewish nose,” is stingy and “whines like a Jew.”

Furthermore, according to the lawsuit, less-qualified colleagues were given higher positions and better salaries. He was eventually let go after pointing out the discrimination.

The Lawfare Project, which is involved in the case, said that when the doctor complained about the antisemitism, Karolinska retaliated against him with a “years-long campaign of reprisals to intimidate and silence him.”

According to the hospital, the doctor was dismissed after refusing to follow instructions for an extended period, the report said. The Swedish Medical Association, however, disagrees and says it has filed a motion on his behalf, demanding compensation.

A source in the World Zionist Organization told Ynet that the case is “a new Dreyfus affair,” referring to the notorious antisemitic incident in the late 19th century in which a Jewish officer in the French military was falsely accused and wrongfully convicted of spying for Germany.

The Simon Wiesenthal Center included Karolinska University Hospital in its list of the top 10 worst incidents of antisemitism in 2018 over the harassment of three Jewish physicians.

The World Zionist Organization is also supporting the doctor, saying the doctor was a victim of antisemitism. A WZO source told Ynet that the case is “a new Dreyfus affair.”

The Simon Wiesenthal Center had placed Karolinska University Hospital on its 2018 Top Ten list of anti-Semitic incidents worldwide.

https://unitedwithisrael.org/jewish-doctor-fired-from-hospital-was-told-he-was-stingy-and-whined-like-a-jew/ _

 

 

Print Friendly, PDF & Email

KFUK-KFUMs håndbok pisker opp fiendskap mot Israel, betalt med dine skattepenger

Med statlig støtte mobiliserer KFUK-KFUM Global til boikott av Israel og mobiliserer til demoniserende merking av israelske produkter i butikkene.

LO støtter at minst 7 millioner palestinere skal få flytte inn i Israel og stempler landet som apartheidstat. Vis din protest og bli medlem av MIFF nå! Vipps 39881.

KFUK-KFUM Global har nylig utgitt en 32 siders håndbok om konflikten mellom israelere og palestinere. «Håndbok for rettferdig fred» kan brukes «som utgangspunkt for egen læring, til å lage gruppeseminarer eller til å gjøre aktivisme for rettferdig fred», skriver organisasjonen på sin nettside.

«Håndboka er gitt ut med støtte av Norad,» skriver KFUK-KFUM Global på side 3 i heftet. I tillegg er hoveddelen av organisasjonens arbeid også finansiert med offentlige midler. Offentlig støtte til programmer i 2021 var 28,5 millioner kroner. Aktivitetskostnader totalt sett var på 36,5 millioner kroner, ifølge årsrapporten.

Håndbokas oppvigleri til fiendskap og aksjon mot verdens eneste jødiske stat er altså finansiert med dine skattepenger. Du har også betalt for spredning av all feilinformasjonen i heftet.

Pisker opp til fiendskap mot Israel

Håndboka er gjennomgående ensidig. Ikke en eneste gang nevnes det at palestinske grupper har brukt, og bruker, terror og rakettangrep mot Israel. (En gang nevnes det at «Muren» er bygd, «ifølge Israel» for å «beskytte mot selvmordsbombere», men dette vektlegges ikke av KFUK-KFUM, som ellers fremstiller «Muren» som et monster.) Palestinernes jihad-pensum og belønning av stolte drapsmenn av jøder er fullstendig fortiet. Ikke en eneste gang hintes det om at palestinere er offer for systematiske menneskerettighetsbrudd fra PA og Hamas.

I håndbokas tidslinje nevnes det at «den jødiske befolkningen i området [i 1948] aksepterte delingen [foreslått av FN] og erklærte staten Israel». Det blir ikke nevnt at palestinske ledere den gang, og frem til i dag, konsekvent har avvist en deling i to stater for to folk og avvist tilbud om sin egen stat en rekke ganger.

I håndboka inngår et stige-spill. Det eneste som skaper hindringer for spillerne på veien er «muren», israelske soldater og israelske bosettere. Radikale islamister og voldelige palestinske nasjonalister glimrer også her med sitt fravær, som det gjør i resten av boka.

KFUK-KFUM Global foreslår i håndboka at leserne sender brev til politikere. Der er et av de foreslåtte kravene å «innføre økonomiske sanksjoner mot Israel». Bedrifter blir oppfordret til «ikke å samarbeide med selskaper som betaler skatt til Israel.»

Oppmuntringen til leseren er direkte: «Styr unna produkter som er merket ‘made in Israel’. Det er nemlig ikke mulig å vite om varen kommer fra okkupert område eller fra det legitime Israel,» skriver KFUK-KFUM Global.

Det er imidlertid vanskelig å vite hva «KFUK-KFUM Global mener med «det legitime Israel». I tidslinjen skriver KFUK-KFUM Global om 15. mai 1948: «Israel begynner å bygge bosetninger på okkuperte områder.» Det er altså ikke bare Vestbredden som KFUK-KFUM Global anser som okkupert, men selve Israel.

På spørsmål om hvorfor KFUK-KFUM Global kritiserer akkurat Israel, innrømmer organisasjonen at «Israel ikke er den eneste staten som begår menneskerettighetsbrudd». De fortsetter: «Men Israel er også et spesielt tilfelle. Det er en av få stater i verden som både praktisk og juridisk er bygd på at én folkegruppe – jødene – skal ha forrang, mens en annen gruppe – palestinerne – undertrykkes, trakasseres og fordrives fra deler av landet. Det er dette som gjør Israel ikke bare til en okkupasjonsmakt, men en apartheidstat.»

Dette er falsk propaganda. Det er mange stater i verden som er bygd som nasjonalstater, på lik linje med Israel. Blant europeiske demokratier er det for eksempel syv land som har lignende nasjonallover som den Israel innførte i 2018. Ta for eksempel Slovakia. Deres grunnlov omtaler «vi, den slovakiske nasjonen» og understreker «den naturlige retten til nasjoners selvbestemmelse». Latvias grunnlov beskriver «den ubøyelige viljen til den latviske nasjon til å ha sin egen stat og dens ufravikelige rett til selvbestemmelse for å garantere eksistensen og utviklingen av den latviske nasjonen, dens språk og kultur gjennom århundrene». Om lag 25 prosent av Latvias befolkning er russere, men vi har ikke registrert at KFUK-KFUM demoniserer dem med anklager om «apartheid».

Les mer på temasiden Hvorfor Israel IKKE er en apartheid-stat

Er ikke det å boikotte verdens eneste jødiske stat antisemittisk?

«Å kjempe mot Israels okkupasjon og apartheid er ikke antisemittisme, men legitim kritikk av Israels politikk og handlinger. Det er ikke kritikk av et folk eller en religion, og vi tar avstand fra alle former for rasisme, inkludert antisemittisme,» svarer KFUK-KFUM Global i håndboka.

I mai 2021 slo demokratiske Kongress-medlemmer i USA fast at apartheid-anklager mot Israel «er antisemittiske og at de bidrar til et klima som er fiendtlig mot mange jøder». HL-rapporten om antisemittisme fra 2012 viste en klar kobling mellom holdninger til konflikten mellom Israel og palestinerne og holdninger til jøder generelt. Graden av antisemittisme er størst blant de ivrigste støttespillerne til palestinerne. Halvparten av dem som støtter radikale, palestinskvennlige standpunkter, har antisemittiske, til dels sterkt antisemittiske holdninger. Blant dem som støtter propalestinske holdninger er det 1 av 4 som viser ulik grad av antisemittisme.

Vil merke israelske varer i butikkene

Som en del av sin informasjonskampanje, tilbyr KFUK-KFUM Global, i tillegg til håndboka, klistermerker hvor det står «Denne varen bidrar til brudd på menneskerettighetene». Disse vil organisasjonen at aktivister skal feste «på synlige steder ved produktene», for eksempel på «frukt og grønt fra Israel» eller «SodaStream».

I 2012 ble en Asker-mann fra Ship to Gaza-bevegelsen bøtelagt for å feste boikottklistremerker på kosmetikkprodukter fra Israel. Paragraf 391 i Straffeloven har en øvre strafferamme på tre måneders fengsel. Den som «tilsmusser eller besudler en gjenstand», kan straffes etter loven. Det er en rekke norske lover som er aktuelle for politiet å anvende når de skal gripe inn mot provokatører som rammer israelske varer i norske butikker.

Feil om FN

Tilbake til håndboka. KFUK-KFUM Global har gjort FN til sin Bibel når det gjelder konflikten. De skriver: «Det kan være vanskelig å få oversikt over situasjonen i Palestina og Israel. Avhengig av hvem en spør, så får en helt forskjellige svar. Derfor er kildekritikk viktig, og en god kilde er FN.»

FN-systemet er i flere tiår blitt benyttet av palestinerne og deres allierte blant arabiske, muslimske og ikke-demokratiske land til å mobbe Israel. Stemmegivningen i FNs generalforsamling, menneskerettighetsrådet og andre FN-organer handler om å fremme statenes egeninteresser, ikke om å finne de beste og mest moralsk riktige løsningene på problemene verden står overfor. I et slikt system hvor det er 57 muslimske stater, hvorav 22 er arabiske og disse statene danner allianser med store deler av den øvrige verden, har ikke den eneste jødiske staten noen mulighet for å bli tatt hensyn til.

FN-resolusjoner mot Israel skiller seg fra resolusjoner mot andre land ikke bare i mengde, men også i tone. Ordlyden rettet mot Israel er preget av overdrivelser, selektive utvalg og systematisk undertrykkelse av fakta som kan skape balanse i bakgrunnsinformasjon eller kontekst. Se for eksempel faktasjekken på 23 anklager rettet mot Israel i FNs menneskerettighetsråd på temasiden Hva er feil med Israel? Resolusjoner mot andre land pleier ofte å være diplomatiske, respektfulle og inneholde ros. 

Les mer på temasiden Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig.

Selv om KFUK-KFUM Global hevder å ta FN svært alvorlig, gjengir de også feil fra FN-resolusjoner.

«FN-resolusjon 194 ble vedtatt av FNs generalforsamling og sier at alle palestinske flyktninger som ønsker det skal få vende tilbake til sine hjem ved første mulighet. Den slår også fast at de som ikke ønsker å vende tilbake skal motta kompensasjon for tap av eiendom,» skriver KFUK-KFUM Global.

Generalforsamlingens vedtak skaper aldri folkerett, og Israels arabiske naboland – i full forståelse med araberne som siden skulle komme til å kalle seg palestinere – stemte IMOT den. Ordlyden sier at de flyktningene som «ønsker å returnere til sine hjem og leve i fred med sine naboer [MIFFs uthevning] må få tillatelse til å gjøre det så snart som mulig». Det var ikke mulig, både fordi de fleste araberne hadde veldig lite fredelige hensikter mot Israel og fordi Israel helt i tråd med vanlig folkerett ikke tillot det. Det finnes en mengde flyktninggrupper, i tiårene før og etter 1948, som aldri fikk rett til å returnere. Les mer her: Flyktninger har ingen slik allmenn rett.

I årene etter 1948 ble så godt som alle jødene fordrevet fra de arabiske land. (Det blir selvfølgelig ikke nevnt av KFUK-KFUM Global i håndboka.) Det flyktet flere jøder fra arabiske land enn de araberne som hadde flyktet fra Israel. Disse jødene, og andre jødiske flyktninger, fylte opp eiendommene og plassene etter araberne som flyktet. Det ble en befolkningsutveksling mellom jøder og arabere. Forholdene for minoriteter i arabiske land er slik at jødene ikke har noe verdig å «vende tilbake» til.

Å komme trekkende med en resolusjon fra FNs hovedforsamling fra desember 1948, en resolusjon som i dag bryter med alle de prinsippene FN ellers følger, kan vi trygt betrakte som useriøst. Opplysningene i artikkelen FN og hykleri forsterker dette enda mer.

Håndboka bekrefter at KFUK-KFUM støtter palestinernes ekstreme krav om «rett til å vende tilbake» for 1948-flyktningene og deres etterkommere. MIFF kommenterte dette grundig da organisasjonen fikk penger fra Operasjon Dagsverk i 2018.

KFUK-KFUM Global roter også om andre resolusjoner. «FN-resolusjon 242 har lagt grunnlag mange senere bestemmelser. Anerkjenner Israels rett til å eksistere innenfor internasjonalt anerkjente grenser, samtidig som den slår fast at Israel må gi tilbake områdene de okkuperte etter seksdagerskrigen i 1967.»

Resolusjon 242 «anerkjenner statenes rett til å leve i fred innenfor sikre og anerkjente grenser fri fra trusler eller voldshandlinger». Dette er en betingelse som palestinerne ikke har oppfylt. Resolusjonen ble nøye formulert med den tanke at Israel ikke nødvendigvis måtte gi tilbake alle områdene de hadde okkupert i Seksdagerskrigen.

Feil om Oslo-avtalen

KFUK-KFUM Global skriver om Oslo-avtalen: «En viktig del av avtalen var at Israel trukke trekke sine bosetninger tilbake fra palestinsk område…» Dette blir ikke nevnt med et ord i Oslo-avtalen. Bosetningene blir tvert imot nevnt som noe det skulle forhandles om i framtiden, og det blir slått fast at «Israel skal fortsette å være ansvarlig for ekstern sikkerhet, og for intern sikkerhet og offentlig orden i bosetningene og for israelere».  

KFUK-KFUM Global skriver om C-områdene på Vestbredden: «Blir kontrollert av Israel. Her ligger de ulovlige bosetningene, og her ligger også viktige naturressurser som vann og dyrkbar jord. Dette gjør at palestinske landsbyer sliter med vannmangel og strømbrudd samtidig som bosetningen noen hundre meter unna har alt de trenger.»

De israelske bosetningene i Judea og Samaria er ikke ulovlige. Etter at Israel fikk kontroll over Vestbredden i en lovlig forsvarskrig i 1967, bygde Israel ut en omfattende ny infrastruktur for vann og strøm. Mangel på slik service i 2022 skyldes i hovedsak ikke israelske bosetninger, men manglende investeringer fra palestinske selvstyremyndigheters side de siste 27 årene.

Feil i tidslinje

I en tidslinjen for konflikten er det flere små og store feil. KFUK-KFUM Global skriver om Seksdagerskrigen i 1967: «Israel angriper nabolandene og tar kontroll over Gaza, Vestbredden, Sinai-halvøya og Golan-høyden, og begynner flytte inn ulovlige israelske bosettere i områdene.»

Den arabisk krigsretorikken våren og sommeren 1967 gjorde klar hva som var målet: Israel skulle utslettes. 22. mai stengte Egypt innseilinga fra Rødehavet for skip til og fra Israel. Dette rammet Israel meget sterkt, ikke minst siden landet den gangen kjøpte mesteparten av sin olje fra Iran, og siden Egypt også hadde stengt Suez-kanalen for israelske skip. Avstengning av vannveier er etter folkeretten krigsårsak i seg selv. Israel løsnet de første skuddene mot Egypt, men Egypt hadde allerede startet krigen.

Når det gjelder Vestbredden, sendte Israel beskjed til Jordan om at landet ville få være i fred hvis det ikke foretok seg noe. Men kong Hussein valgte å gjøre sitt livs tabbe. Han satte i gang et storstilt artilleri-bombardement av den jødiske delen av Jerusalem, og satte også i gang et infanteriangrep der. Jordanske fly bombet i Israel. Israelerne hadde håpet å slippe krig med Jordan, men nå ble krigen uunngåelig. Les mer i artikkelen Seksdagerskrigen i 1967.

KFUK-KFUM Global skriver at Israel fjernet bosetningene på Gaza-stripen i 2004 (riktig er 2005).

KFUK-KFUM Global skriver at «Hamas styrer på Gaza, Fatah styrer på Vestbredden» under årstallet 2006. Denne delingen skjedde i 2007.

KFUK-KFUM Global skriver under 2021: «Nye angrep på Gazastripen og voldelig eskalering. Uro i Jerusalem: Palestinske familier mister sine hjem mens Israel fortsetter sin bosetningspolitikk, i strid med internasjonal lov. Flere israelske nasjonalistiske demonstrasjoner gjennomføres, og palestinerne nektes adgang til sine hellige steder.»

Dette er en ekstrem ensidig framstilling av krigen i 2021, som startet da Hamas angrep Jerusale med raketter.  I den konkrete eiendomstvisten som var aktuell våren 2021 mistet ikke palestinske familier sine hjem, men et kompromissforslag fra Israels høyesterett ga dem høsten 2021 lov til å fortsette å bo i nabolaget som «beskyttede leietakere». Med unntak av veldig korte perioder, og i ekstreme sikkerhetssituasjoner, blir ikke palestinerne nektet adgang til sine hellige steder.

Feil om «muren»

KFUK-KFUM Global skriver: «Muren som skiller Israel og Palestina er 8 meter høy og over 700 kilometer lang. Muren ble påbegynt i 2000…»

Dette er feil. Bare noen få prosent av traséen er mur, det aller meste er sikkerhetsgjerde. Barrieren ble påbegynt i 2002.  KFUK-KFUM Global sammenligner også med Berlin-muren. Dette er en svært dårlig sammenligning. Berlin-muren ble bygd av et kommunist-regime for å hindre egne innbyggere å flykte UT, og dermed skade regimets renommé. På den andre side er Israels mur bygd for å beskytte egne innbyggere, ikke minst jødiske flyktninger fra kommunistregimer og arabiske diktaturer, og hindre fiendtlige elementer fra å ta seg INN for å skade dem.

KFUK-KFUM Global skriver: «…noen steder ligger muren heller så mye som 6 kilometer inn på internasjonalt anerkjente palestinske områder».

Palestinske selvstyremyndigheter anser hele Israel som sine områder, det er derfor meningsløst å omtale bare Vestbredden som «internasjonalt anerkjent palestinsk område».

Feil om BDS-bevegelsens mål

KFUK-KFUM Global gir også en feil framstilling av målet til BDS-bevegelsen. De skriver at målet «er å lege økonomisk og politisk press på Israel slik at staten skal følge internasjonal lov og avslutte okkupasjonen av Palestina».

Men boikottbevegelsen har også krav om at millioner av 1948-flyktningenes etterkommere skal ha rett til retur inn i Israel. Som vi har sett, støtter også KFUK-KFUM Global dette kravet.

I 2020 innrømmet Omar Barghouti, en av grunnleggerne av BDS-bevegelsen, hva konsekvensene av rett til retur vil bli. I en podkast sa han at «det ikke vil eksistere noen zionistisk stat» dersom det blir gjennomført rett til retur.

– Det vil bli to stater: En demokratisk for alle sine innbyggere her [Palestina] og en demokratisk for alle sine innbyggere der [Israel]. Den palestinske minoriteten vil bli et palestinsk flertall i det vi i dag kaller Israel, sa Barghouti. KFUK-KFUM Global hevder de ikke er antisemittiske, men de pisker norske ungdommer opp i kamp mot en framtid der det ikke finnes en eneste jødisk stat. Deres retorikk bidrar til et klima som er fiendtlig mot jøder. Det er en stor skam at Norad har gitt støtte til denne håndboka, og det bør komme politiske reaksjoner.

Har du kommentarer til artikkelen?

Vi vil veldig gjerne høre din mening!

KFUK-KFUMs håndbok pisker opp fiendskap mot Israel, betalt med dine skattepenger

 

Print Friendly, PDF & Email

Hvad siger Koranen om Israel?

KRONIK

Af Udfordringen 4. jan. 2011/01

Koranen har faktisk et mere positivt syn på jøderne og Israel, end det der fremgår af nutidens islam.

Vesteuropa har i de seneste årtier mere og mere oplevet islams voksende magt inden for storpolitikken, verdensøkonomien og på det religiøse område.

Digital StillCamera


Af Erik Rasmussen, København,
forkynder og forhenv. kancellist.

Også de mange tusinde flygtninge fra forskellige arabiske lande har været med til at tvinge os til reflekterende overvejelser om islam, denne forhen så eksotiske og fjerne religion, som vi ellers kun kender fra eventyrsamlingen ”Tusind og én nat”.
Ikke mindst islams erklærede fjendtlighed over for Israel og jøderne kan forekomne en vesteuropæer uforståelig.
Er arabere og jøder da ikke broderfolk? Er Abraham ikke stamfader til såvel Ismaels som Isaks efterkommere? Gud velsigner dem begge i 1. Mosebog og lover at gøre begge halvbrødre til et stort 12-stammefolk – et løfte, der er rigeligt opfyldt forlængst – hvorfor så denne blodige rivalisering mellem de to folk?
Forklaringerne stikker dybt i forhistorien, men da Muhamed i 600-tallet e. Kr. trådte ind på historiens scene og samlede sit folk til ét med én Gud, Allah, kom der religiøst system i forholdet til jøderne.
For Muhamed kom også med et helligskrift, Koranen, som han hævdede, var den rette lære, Allahs korrektiv til sandheden, som var blevet forvansket af først jøderne og siden de kristne.
Og hvad siger dette helligskrift så om islams syn på Israel?

Afvist af jøderne
Koranens henvisninger til det jødiske folk stammer oprindeligt fra forbindelsen til Muhamed i det 7. århundrede. Muhamed stod nemlig i begyndelsen af sin virksomhed i en virkelig samhørighed med jøderne. Men da det mislykkedes for ham at overbevise dem om, at han alene var Guds sande profet, der skulle fuldende de åbenbaringer, som jøderne havde fået i Loven og Profeterne (Gl. Testamente), undsagde jøderne ham.
Så skete der det samme, som skete for vor kirkefader Luther, der også ville vinde jøderne for sin ny reformerede kirke, men blev afvist af dem: Velviljen og sympatien for jøderne blev afløst af had og forfølgelse. Muhamed havde i 622 et vældigt opgør med dem og ændrede bederetningen for sine tilhængere – nu skulle de bede i retning mod Mekka – og ikke som før i retning mod Jerusalem.
Det siges, at islam grundlæggende er tolerant over for ”bogens folk”, dvs. jøder og kristne, og det er også rigtigt i flere lande, hvor muslimer til en vis grad anerkender disse to religioner. Men der er unægtelig steder i Koranen, der kaster svære og mørke skygger over forholdet mellem muslimer og jøder/ kristne.

Negativt syn på kristne og jøder
Muslimer omtales konsekvent som den bedste menighed, mens jøder og kristne overvejende er misdædere eller et forbandet folk, som man må bekæmpe (Sura 9:29 og 3:110), fordi de ikke vil tro på Allahs åbenbaringer gennem Muhamed.
Derfor er de bestemte til ydmygelse og elendighed (Sura 2:61 og 3:112), og det forbydes muslimer at være venner med dem.
I den danske oversættelse af Koranen kan man læse om dette: ”Oh, I som tror. Tag ikke jøderne og de kristne til venner. Den af jer, der tager dem til venner, er sandelig én af dem. Allah retleder visselig ikke det uretfærdige folk” (Sura 5:52).
Men Koranen er værst ved jøderne. I en række af dens åbenbaringer udsættes jøder for en langt hårdere kritik end de kristne – de beskrives som fjender af Allah, af hans profet og af hans engle (Sura 9:97-98) og anklages for at være en ondskabsfuld og forræderisk hob (Sura 2:100), af hvilken grund Allahs vrede hviler over dem (Sura 58:14).
Endelig kan det nævnes, at den af Muhameds åbenbaringer, hvis konsekvens har skadet jøderne mest, er Sura 5:82, som udsiger, at af hele menneskeheden er jøder og afgudsdyrkere de mest fjendtlige mod islam.

Israels land skænket af Allah
Nutidig arabisk religiøs tankegang anser naturligvis fortsat Koranens lære – også på dette punkt – for at være eviggyldig. Det er derfor i hele Mellemøsten blevet mere og mere almindeligt at bruge dens ord i den skærpede politiske kamp.
Oven på de mange skældsord kommer der ydermere fra de mest yderligtgående muslimers side kravet om ”hellig krig” mod jøderne.
Vel tåles det, at jøder og kristne bor i mindretal i det mellemøstlige område – men det betyder ikke, at jøderne må etablere sig i en selvstændig stat på den jord, Muhamed har betrådt. Det er ifølge islam helt utilstedeligt, ja, en blasfemisk tanke.
Men nærlæser man Koranen om dens syn på staten Israel, opdager man noget meget interessant: Islams helligskrift giver selv med klare ord anvisning på, at en jødisk stat i Palæstina ikke blot er tilladelig, men at den er skænket jøderne af Allah selv!
Det udtrykkes skriftmæssigt på næsten samme måde som i jødernes egne skrifter – hør blot:
”Vi (Allah) sagde til Israels børn: Bo i det (hellige) land, og når de sidste dages forjættelser kommer, vil Vi bringe jer (Israels børn) sammen (fra forskellige lande). Med sandheden har Vi åbenbaret den, og med sandheden er den steget ned” (Sura 17:105-106).
De anførte parenteser tjener iflg. den danske oversætter til at fuldstændiggøre indholdet af den arabiske grundtekst.
Et andet sted i Koranen tales i lignende vendinger om jødernes ret til deres land:
”Vi (Allah) har visselig givet Abrahams slægt Bogen og visdommen, og Vi har givet dem et stort rige” (Sum 4:55).

Ikke med Koranen i hånd
Det er altså ikke med Koranen i hånd, at de mest fundamentalistiske muslimer kan kræve jøderne smidt i havet og Israel slettet af landkortet. Vi har endnu til gode at høre og se en arabisk statsmand, religiøs leder eller en jævn muslim rejse sig og fremholde disse åbenbaringer fra Muhamed, skønt der to gange står, at de er sandhed. Derimod har man søgt at omfortolke Koranens klare ord derhen, at det kun er for en tid, Israel nu efter sin hjemkomst besidder landet.
Men Koranens ord er – hvad denne profeti angår – helt i overensstemmelse med Bibelens årtusindgamle løfter til jøderne om, at de ved tidernes ende igen vil blive samlet i deres gamle land.

Enestående
På trods af alle politiske, historiske, psykologiske og religiøse erfaringer i hele menneskehedens historie er dette sket: Kun ét eneste folk fra oldtiden er efter næsten 2000 års bittert eksil ud over Jorden vendt tilbage til det samme land med det samme sprog og den samme religion: Israel.
Det jødiske folk har aldrig glemt, at det var for deres forfædre, Abraham, Isak Jakob (Israel), at Gud åbenbarede sig og lovede dem Det Hellige Land til evig eje.
Dette gudgivne løfte står omtalt talrige gange i Bibelen, fra 1. Mosebog til profeten Amos ca. 150 gange – og 20 gange har Gud ved sin ed fastslået, at sådan er det. Alligevel vil verden benægte Israels ret til landet.

Ikke bedre
I den forbindelse må vi heller ikke glemme, at Gud ikke har udvalgt Israel, fordi det er bedre end alle andre folk – han har udvalgt det for gennem det at fuldføre sine planer med verden. ”Frelsen udgår fra jøderne”, sagde Jesus selv.
For sit eget hellige navns skyld, og for at profetierne skal opfyldes, har Gud bevaret jøderne gennem så mange århundreder og ad forunderlige, dunkle veje sørget for, at de ikke forsvandt i nationernes folkehav gennem assimilation, som det er sket for utallige andre etniske minoriteter.

Ingen løsning
Konflikten mellem araber og jøde er langvarig, blodig og forbitret. Ingen endegyldig menneskelig/politisk løsning kan opbløde den og stifte fred, hverken Israels eget stærke militær eller nogen politisk forbundsfælle uden for Mellemøsten.
Israel får ifølge de gamle profetier en kortvarig fred under Antikrist, som de antager for den så længe ventede Messias – men det bliver en fred, der ender med krig (Daniel 9:27, 2.Tess. 2:112, Åb. 13 m.fl.).

Kristi fred
Den eneste, der kan skabe fred i Israel, i Mellemøsten og i hele verden, er fredsfyrsten Jesus Kristus. Han vil, når tiden er inde, fuldbyrde dommen over sine fjender og føre Israel ud af dets allersidste trængsel, hvor undergangen synes vis – det er forudsagt i Zakarias 14, Ezekiel 38/39, Jeremias 31:7-14 m.fl.
Denne fred vil være så dybtgående forvandlende for menneskers sind, at de tidligere dødsfjender, jøder og arabere, finder sammen og bruger deres rige evner og ressourcer til at bygge op, hvor de før blev brugt til at ødelægge. Det har vi løfte om mange steder i Bibelen, fx Esajas 19:24-25, hvor det hedder:
”På den dag skal Israel som den tredje, sammen med Egypten og Assyrien, blive til velsignelse midt på Jorden. Hærskarers Herre skal velsigne dem og sige.- Velsignet være mit folk Egypten, mine hænders værk Assyrien og min ejendom Israel!”
Så kan Israel endelig falde til ro og bo trygt inden for sine grænser, som hverken FN eller andre har afstukket – de blev vist for profeten Ezekiel for 2600 år siden:
”I skal ved lodtrækning udskifte landet mellem jer og de fremmede, som bor iblandt jer og dér avle sønner og døtre. De fremmede skal være for jer som indfødte israeliter og kaste lod med jer og have arvelod blandt alle Israels stammer.” (Ez. 47:22-23. I versene 15-20 er Israels endelige grænser angivet).
Så klart og så skønt har Gud formuleret det og skrevet det, og det kan vi trygt stole på. Gennem det åndeligt genfødte Israel får Guds løfte til Abraham sin fulde globale opfyldelse i jødernes Jesus Messias: ”I dig skal alle Jordens folk velsignes!”

https://udfordringen.dk/2011/01/hvad-siger-koranen-om-israel/

 

Print Friendly, PDF & Email

Hvorfor kan danske medier ikke få sig selv til at kalde terrorister ved rette navn?

Danske medier kan ikke få sig selv til at dække hvad der reelt sker i Israel. Se MIFFs gennemgang af de seneste hårde kampe i Jenin.

Hjælp os med at stå op for Israel – bliv medlem HER

MIFF har skrevet utallige artikler om hvordan Israels forsvarshær (IDF) forsøger at stoppe det næste terrorangreb mod Israel inden det sker.

Natten til fredag belv tre palæstinensiske terrorister dræbt og ti blev såret under væbnede kampe med israelske soldater i byen Jenin som ligger i Judæa og Samaria. Byen er under de palæstinensiske myndigheders (PA) kontrol, men PA formår ikke at kontrollerer byen og derfor er Jenin blevet en kendt terrorredde som har udklækket flere terrorister.

De seneste sammenstød begyndte efter israelske soldater kom til Jenin for at konfiskere ulovlige våben.

A funeral was held for 3 militants killed in clashes with IDF troops overnight in Jenin. They were members of Katibat Jenin, an umbrella organization of several militant groups in the West Bank. The three were members of Palestinian Islamic Jihad & al-Aqsa Martyrs Brigades. pic.twitter.com/gUbVpcPsEs

— Joe Truzman (@JoeTruzman) June 17, 2022

Da de israelske soldater nærmede sig det første sted hvor de skulle indsamle ulovlige våben, blev de mødt af kraftig beskydning og eksplosiver kastet mod dem af bevæbnede palæstinensiske terrorister. De israelske soldater besvarede ilden.

På vej mod det næste sted, lagde de israelske soldater fra IDF’s eliteenhed Sayeret Golani mærke til en mistænkelig bil som stod parkeret ved siden af vejen. De tre personer som sad i bilen begyndte at skyde mod soldaterne, som besvarede ilden og dræbte de bevæbnede palæstinensere.

Ingen israelske soldater kom til skade ved skududvækslingerne.

Her ses de våben som terroristerne havde i bilen. (Foto: IDF)

De palæstinensiske terrorister i bilen var blandt andet bevæbnet med M16, maskinpistol, magasiner og skudsikker vest. Palæstinensiske medier har delt billeder af de dræbte hvor de poserer med maskingevær, hvilket er yderligere en indikation for at de var medlemmer af terrorgrupper, skriver Jerusalem Post

Den iransk-støttet terrorgruppe som har kontrolleret Gaza siden 2007, meddelte kort efter at en af dræbte terrorister var deres feltchef

Israelske sikkerhedsstyrker har de seneste uger optrappet deres operationer i Judæa og Samaria (Vestbredden) efter seneste terrorbølge mod Israel, der siden 22. marts har kostet mindst 19 personer livet og utallige sårede.

Jenin er en kendt terrorrede, israelske soldater går kun ind i Jenin når der er efterretninger om kommende terrorangreb mod israelere eller når IDF leder efter terrorister. Jenin er kendt for at være en terrorrede hvorfra mange terrorister er blevet udklækket. Det gælder også den seneste terrorbølge som har hærget Israel siden 22. marts og i skrivende stund har kostet 19 personer, såret utallige og efterladt et stort antal israelere med ar på sjælen. 

Jenin er under PA’s kontrol, men PA formår ikke at kontrollere hvad der sker i byen. Derfor er Israel nødsaget til at beskytte sine indbyggere mod terrortruslen fra Jenin.

Danske medier fortsætter lang tradition med UKORREKT dækning af hvad der sker i Israel – se MIFFs gennemgang:

MIFF har igen og igen gennemgået udvalgte danske mediers dækning af hvad der sker i Israel. Det gælder også de seneste kampe i Jenin hvor palæstinensiske terrorister angriber israelske soldater som forsøger at afværge terrorangreb mod israelere i Israel. Jenin er som tidligere nævnt blevet en terrorredde som usdklækker terrorister der udgør en sikkerhedsrisiko for alle israels indbyggere – inkl. muslimer, kristne, jøder og andre som blot ønsker at leve sammen i fred og sikkerhed.

Traditionen tro dækkede de danske medier som MIFF har gennemgået, ikke de seneste sammenstød mellem palæstinensiske terrorister og israelske sikkerhedsstyrker som de burde.

MIFF har set på Politikken, FyensStiftstidende, AvisenDanmark, Jyllands-Posten, Kristeligt Dagblad, Berlingske Tidende og BT som alle bruger samme overskrift og samme nyhedsbureau (/ritzau/Reuters). Ordet terror nævnes ikke noget sted. Som læser får du let det indtryk at israelske sikkerhedsstyrker vilkårligt går ind i Jenin for at dræbe palæstinensere. Som dansker er det umuligt at få et retvisende indtryk af hvad der sker i Israel og Israel fremstilles som en aggressiv stat, mens palæstinenserne fremstilles som ofrene. At Israel dagligt kæmper for at afværge terrorangreb begeåt af terrorgrupper der har som erklæret mål at udslette Israel og myrde israelske børn, kvinder og mænd nævnes ikke.

Politiken:

Link: https://politiken.dk/udland/art8839851/Israelske-styrker-dr%C3%A6ber-tre-pal%C3%A6stinensere-p%C3%A5-Vestbredden

Fyens Stiftidende

Link: https://fyens.dk/artikel/israelske-styrker-dr%C3%A6ber-tre-pal%C3%A6stinensere-p%C3%A5-vestbredden

Avisen Danmark

Link: https://avisendanmark.dk/artikel/israelske-styrker-dr%C3%A6ber-tre-pal%C3%A6stinensere-p%C3%A5-vestbredden

Jyllands Posten

Link: https://jyllands-posten.dk/international/mideast/ECE14157631/israelske-styrker-har-draebt-tre-palaestinensere-paa-vestbredden/

Kristeligt Dagblad

Link. https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/israelske-styrker-draeber-tre-palaestinensere-paa-vestbredden

Berlinske

Link: https://www.berlingske.dk/internationalt/israelske-styrker-draeber-tre-palaestinensere-paa-vestbredden

BT

Link: https://www.bt.dk/udland/israelske-styrker-draeber-tre-palaestinensere-paa-vestbredden

https://miff.dk/danske-medier/2022/06/20hvorfor-kan-danske-medier-ikke-fa-sig-selv-til-at-kalde-terrorister-ved-rette-navn.htm

 

Print Friendly, PDF & Email

Her er alt hvad du har brug for at vide om israelske bosættelser

Ma’ale Adumim uden for Jerusalem er den tredje største bosættelsesblok i Judæa og Samaria. (Foto: Wikipedia)

I 1967 blev Israel tvunget til at forsvare sig mod angreb fra arabiske nabolande. Efter Israel vandt Seksdageskrigen kom store landområder under israelsk kontrol. I alle de områder – Sinai, Gaza, Judæa og Samaria (Vestbredden) og Golan – etablerede Israel med tiden militære baser og civile boligområder. De boligområder, som i nogle tilfælde ligger i Judæa og Samaria er med tiden blevet til byer med flere tusind indbyggere og kaldes for israelske/jødiske bosættelser eller bosættelser.

Israel anklages for at de israelske bosættelser er ulovlige og et brud på folkeretten. Israelske bosættelser fremstilles også ofte som værende den største hindring for fred mellem israelere og palæstinensere. Blev folkeretten anvendt som den burde, ville der slet ikke opstå en diskussion om hvorvidt israelske bosættelser er ulovlige eller ej – israelske bosættelser er IKKE ulovlige jf. folkeretten. Fakta på jorden viser desuden at israelske bosættelser IKKE er den største hindring for fred. Israelske bosættelser og landbrug i Judæa og Samaria dækker blot 2,7% af arealet.

«Bosættelserne er naturligvis ikke hovedårsag til konflikten. Du kan heller ikke sige at hvis de blev flyttet ville du få fred uden en mere omfattende aftale – det ville du ikke. Og vi forstår at i en slutstatus-aftale, vil nogle bosættelser blive en del af Israel for at tage hensyn til de ændringer der er sket de sidste 49 år og nye demografiske realiteter på jorden.»

https://miff.dk/her-er-alt-hvad-du-har-brug-for-at-vide-om-israelske-bosaettelser/?fbclid=IwAR2kPXFVKV90eux8uudgdKFZfspN3XejH4eqS083EIW8SIVDgpcbMYrfk6Q

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Blev udviklet efter tragisk hændelse under Gaza-krigen i 2014

Efter tragisk hændelse under Gaza-krigen i 2014 som kostede 7 israelske soldater livet, begyndte arbejdet på at udvikle Eitan.

Hjælp os med at stå op for Israel – bliv medlem HER

Snart vil første israelsk pansret personelkøretøj af typen blive taget i brug af Israels forsvarshær (IDF) af Nahal-brigaden, udtaler Israel forsvarsministerium.

Arbejdet med Eitan begyndte i 2016 på baggrund af tragisk hændelse under Gaza-krigen i 2014, hvor den iransk-støttede terrorgruppe Hamas som har kontrolleret Gaza i 15 år, dræbte 7 israelske soldater ved at affyre missil mod deres pansrede personelkøretøj af typen M113 APC.

Efter det fatale angreb meddelte 30 reservister deres ledere, at de ikke ville køre ind i Gaza i den type køretøj, som blev udviklet af den amerikanske hær i 1950’erne. Flere lande – inkl. Norge, bruger fortsat den type køretøj.

Med Eitan vil israelske soldater fremover få bedre beskyttelse, højere fart og mobilitet. Eitan har 8 hjul og er derfor lettere at manurere i forskellige tærren og kan med 750 hestekræfter køre op til 90 km/t.

Eitan er IDF’s første pansrede personelkøretøj på hjul og det giver flere fordele – køretøjet har ikke behov for at blive fragtet på lastbil til sin destination og takket være hjulene kan det køre i tætte byområder som fx Gaza.

Eitan har det israelske system som hedder Iron Fist som nedskyder panserværnsmissiler og dermed beskytter soldaterne Iron Fist giver 360-graders beskyttelse i åbne og urbane omgivelser ved brug af optiske sensorer og radarer og kan derved elimineres truslerne på afstand fra køretøjet.

Køretøjet har desuden et ubemandet tårn med en FN MAG og 0,50-kaliber maskingevær og en 30 mm kanon, 360 graders kameraer, touchskræme, aircondition og andet udstyr udviklet af Israels forsvarsindustri.

Eitan er 8 meter lang, 3 meter bred og vejer over 30 ton. Eitan består af 1 million dele, 30 kilometer svejsetråd, 6 kilometer strøm- og kommunikationsskabler og 70 liter maling. Eitan har plads til 3 besætningsfolk og kan fragte 9 soldater ad gangen.

– I takt med vi udvikler nye våben kan vi erstatte vores gamle våben som er knap så avancerede. Det betyder at vi kan udstyre vores soldater med det bedste udstyr og de mest avancerede forsvarssystemer, er brigadegeneral Guy Paglin.

Se det nye panserkøretøj i aktion her:

Accepter annoncecookies for at se indholdet.

https://miff.dk/idf/2022/06/15blev-udviklet-efter-tragisk-haendelse-under-gaza-krigen-i-2014.htm

 

 

Print Friendly, PDF & Email

 Det her vil skade forholdet mellem Norge og Israel

Norges beslutning om at mærke produkter produceret i Judæa og Samaria har affødt meget stærke reaktioner i Israel.

Hjælp os med at stå op for Israel – bliv medlem HER

Som MIFF skrev tidligere i dag har den norske regering besluttet at de vil kræve mærkning af produkter produceret af jøder i Judæa og Samaria (Vestbredden), Golanhøjderne og Øst-Jerusalem. Hidtil blev produkterne mærket med Israel som oprindelsesland, men fremover vil det ikke være tilladt.

Israeli Foreign Minister and Head of the Yesh Atid party Yair Lapid speaks during a faction meeting at the Knesset, the Israeli parliament in Jerusalem, on May 9, 2022. Photo by Olivier Fitoussi/Flash90

Den 10. juni meddelte Norges Udenrigsministerium (UM) at «fødevarer med oprindelse i områder okkuperet af Israel skal mærkes så det kan ses hvilket område produktet kommer fra og hvorvidt produktet kommer fra en israelsk bosættelse».

UM henviser til EU-domstolens afgørelse i 2019 som «slår fast at madinformationsforordningen skal tolkes således at fødevarer fra områder okkuperet av Israel må mærkes særskilt så forbrugerne ikke vildledes af manglende mærkning om produkternes oprindelse». Det er ikke en afgørelse som Norge er forpligtet til at følge, og flere EU-lande har valgt ikke at følge afgørelsen. Til trods for at de færreste lande har indført lignende mærkning, vil Norge som ikke er EU-land nu indfører mærkningen.

– Norske forbrugere har ret til at vide om en fødevare, der sæælges i Norge er produceret i Israel eller i et område okkuperet af Israel. Der er på ingen måde tale om boykot af Israel. Vi mener at boykot er forkert. Norge har et godt forhold til Israel. Det skal vi fortsat have, skriver udenrigsminister Anniken Huitfeldt (Ap) i mail til NTB.

I Israel har Norges beslutning affødt stærke reaktioktioner og der kommer klar besked om at det vil skade forholdet mellem de to lande.

– Beslutningen bidrager ikke til at fremme israelsk-palæstinensiske bånd og vil have negativ ffekt på bilaterale relationer mellem Israel og Norge samt Norges relevans i fremme af relationer mellem Israel og palæstinenserne, udtaler Israels Udenrigsministerium.

Juraprofessor og fremtrædende ekspert i international, Eugene Kontorovich udtaler at det ikke handler om at forbrugerne skal oplyses om varernes oprindelse, som Norges udenrigsminister påstår.

Eksempelvis bliver produkter produceret i Vest-Sahara, som Norge anser for at være okkuperet af Marokko, mærket med Marokko som oprindelsesland. Norges beslutning rammer kun Israel:

At Norge, der ikke selv er EU-land vælger at mærke produkter med en mærkning som de færreste EU-lande har valgt at gøre, viser hvor dyb fjendlighed og foragt der hersker mod Israel, Tweeter menneskerettighedsadvokat og leder af organisationen The International Legal Forum, Arsen Ostrowsky og tilføjer:

– Skammelig accept af den globale BDS-kampagne mod Israel. Norge havde været bedre tjent med at stoppe derees bistand til PFLP-tilknyttede terrorgrupper, hvis de virkelig vil give et positivt bidrag til fred,

https://miff.dk/norge-og-israel/2022/06/13det-her-vil-skade-forholdet-mellem-norge-og-israel.htm

 

Print Friendly, PDF & Email

En søndag eftermiddag på vej til Jaffa Street

KLUMME

Af Jenis Av Rana 10. jun. 2022/23

Af Jenis av Rana. Færøsk læge og politiker Udenrigs-, undervisnings- og kulturminister for Færøerne.

Mens internationale eksperter og politikere frygtede for søndag d. 29. maj, var det dagen, som israelere i ugevis havde set frem til og forbredt. På denne såkaldte flagsøndag ville de fejre 55 års dagen for at Jerusalem blev genforenet som landets hovedstad.

Min kone og jeg var i disse dage for første gang i Israel. Sammen med andre færinger havde jeg officielt åbnet den førøske repræsentation i Tel Aviv og haft æren af at lægge en mindeskrans ved Yad Vashem (Holocaust museet). Nu boede vi på et hotel i Jerusalem, onsdag og torsdag skulle vi deltage i Jerusalem Prayer Breakfast, hvor jeg havde fået æren af at holde en tale i parlamentet Knesset.

Allerede om fredagen blev vi af bl.a. ambassaden advaret om ikke at bevæge os ud på gaderne i weekenden. Planen var ellers, om søndagen, at gå til møde i King of Kings Church, som er beliggende på Jaffastreet nr. 97.

Gåturen til kirken ville tage 15 minutter, vi fik vejledning fra hotellet – og så gav vi os på vej. De første 100 meter henad Keren Hayesod Street gik nogenlunde, men så mødte vi en menneskehob så kompakt og tæt, at vi ingen chance havde for at bevæge os uden med sneglefart. Det, som vi troede var en kort strækning, viste sig at være en sammenhængende mængde af mennesker på flere kilometer.

Gennemsnitsalderen var næppe over tyve år, de fleste var unge piger helt ned til skolealderen. Alle havde de deres eget flag, de dansede, sang, proklamerede, smilede og udstrålede en glæde, entusiasme og positivitet, som smittede.

På et tidspunkt foreslog jeg, at vi skulle krydse gaden. De første få meter gik nogenlunde, men så pludselig kogte det over. Et af orkestrene serverede en sang, som fik tusindvis af unge til at danse. Det føltes, som om gaden levede, for os var der kun et valg – at danse med.
Det tog os halvanden time at komme frem til kirken, men turen var hvert minut værd!

Dagen blev på ingen måde voldelig eller farlig – tværtimod. Og indtrykket, som vi sad med, var, at vi havde været vidne til noget overnaturligt. Vi havde oplevet, at et folk, hvis historie burde betinge depression og modløshed, svævede ovenpå, med en energi, som kun visheden om Guds overnaturlige beskyttelse kan give.

Vi hører tit, at Israel er ledende for verdens-nationerne på mange områder, indenfor teknologi, innovation, sundhedsvæsen, medicin m.m. Undersøger vi denne påstand, viser den sig at være mere sand, end vi tror, opfindelse efter opfindelse følger i deres fodspor.

Vi kristne er elskede og udvalgte af den samme Gud, som valgte Israel til sit folk. Og Han har mægtige løfter til og store planer for dig og mig. Altafgørende er, om vi er bevidste om dette. Og at vi fæster vores øjne på Ham, som længes efter at føre os gennem livet – fra sejr og til sejr.

https://udfordringen.dk/2022/06/en-soendag-eftermiddag-paa-vej-til-jaffa-street/

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Israels FN-ambassadør: – FN skal anerkende jødiske flygtninge fra Mellemøsten

Israels FN-ambassadør Gilad Erdan: – Det er en skændsel at FN ignorerer det jødiske folks lidelse i arabiske lande. Det er på tide at anerkende jødiske flygtninge fra arabiske lande og Iran!

Hjælp os med at stå op for Israel – bliv medlem HER

MIFF har skrevet utallige artikler om den store uretfærdighed som jødiske flygtninge fra arabiske lande og Iran er blevet udsat for – læs dem her.

Nu ser det ud til at Abraham-aftalerne kan hjælpe med at presse verden til at anerkende det jødiske folks smerte og lidelse i regionen, skriver Israel Hayom.

Sideløbende med den regionale udvikling som fulgte efter Abraham-aftalerne, ligger en af mulighederne for den fremtidige positive udvikling i fortiden og med den muligheden for at gøre op med den uretfærdighed som jødiske flygtninge fra arabiske lande og Iran er blevet udsat for.

Flere tusind års jødisk historie i regionen forsvandt over nat da omkring en million jøder, der havde levet i arabiske lande og Iran blev tvunget til at flygte eller blev myrdet både før og efter Israels oprettelse som moderne stat i 1948. Jøderne havde levet i Mellemøsten i mere end 2.500 år – længe før islam kom til.

Den rige jødiske kultur i regionen er blevet et glemt kapitel. Vi hører stort set kun om palæstinenserne, hvem taler om de jødiske flygtninge som blev smidt ud af deres hjemlande uden andet end det tøj de havde på kroppen? Hvem taler om jødernes rige kultur i Babylonien (nuværende Irak) som daterer sig flere tusind år tilbage i tiden? Hvem taler om jøderne i Yemen som er blevet etnisk udrenset eller myrdet? Hvem taler eksempelvis om jøderne i Marokko, Algeriet, Egypten, Saudi Arabien, Libanon, Syrien som stort set er helt væk?

UN Watch til arabiske lande i FN – hvor er jeres jøder henne? Vi venter fortsat på svar…

850,000 Jewish refugees were forced out of Arab countries and Iran in the 20th century.

Where are your Jews?
We’re still waiting for the answer.#JewishRefugees #refugees #IMTHATJEW @HillelNeuer @UNWatch @GSpier pic.twitter.com/feJcVuFkNe

— Eitan Chitayat 🇺🇦 🇮🇱 (@EitanChitayat) July 12, 2021

I dag har omkring 70% af jødiske-israelere rødder i Mellemøsten og Nordafrika – jødiske flygtninge er aldrig blevet anerkendt af FN eller andre internationale organer.

En frygtelig uretfærdighed Mindre end et år før underskrivelse af ​​Abraham-aftalerne afslørede Israel Hayom det enorme omfang af ejendomme efterladt af jøder fra arabiske lande, især jøder fra Iran, efter de blev fordrevet fra deres lande og flyttede til Israel. Ifølge et indledende og konservativt skøn ligger værdien af ​​deres ejendomme på omkring 1 billion kroner! – et astronomisk beløb der blot viser hvor tragisk et kapitel det er i det jødiske folks historie fra arabiske lande, som hidtil ikke har fået opmærksomhed.

For første gang er Israel i besiddelse af omfattende data omkring det vigtige spørgsmål – det er vigtigt at understrege, at der i dag, ligesom tidligere, er en moralsk forpligtelse til at rejse den slags spørgsmål på den internationale arena.

Israels FN-ambassadør Gilad Erdan: – For et år siden gjorde jeg det til mit mål at bruge Abraham-aftalerne som springbræt til at rette op på den frygtelige uretfærdighed i FN – at fremme anerkendelsen af ​​de 850.000 jødiske flygtninge, der blev fordrevet fra de arabiske lande og Iran.

I interview til Israel Hayom sagde Erdan: – FN gjorde aldrig noget og anerkendte ikke den store uretfærdighed, der blev gjort mod vores brødre, der blev angrebet, myrdet, og hvis ejendom blev plyndret af de arabiske lande, der fordrev dem. Jeg så derfor ​​Abraham-aftalerne som en passende anledning til at sætte spørgsmålet på FN’s dagsorden og rette op på den situation, hvor FN kun arbejder for at hjælpe de ‘palæstinensiske flygtninge’ og ikke engang anerkender smerten og lidelsen som de jødiske flygtninge blev udsat for.”

Erdan bemærker, at han har skubbet på med for at få spørgsmålet taget op i løbet af det seneste år: – Jeg rejste det i mange samtaler med ambassadører og regeringsfigurer fra FN’s medlemslande, og jeg arbejdede for at sætte spørgsmålet på den daglige dagsorden. Erdan arbejder både på at jødiske flygtninge får deres ejendomme tilbage ogbliver anerkendt som flygtninge.

En af de vigtigste begivenheder som Erdan organiserede, var en særlig demonstration uden for FN’s hovedkvarter den 29. november 2021, som svar på konferencen “Solidaritet med det palæstinensiske folk”, der blev afholdt samme dag i FN’s Generalforsamling. Målet med konferencen – som blev overværet af Generalforsamlingens præsident, Sikkerhedsrådets præsident og de palæstinensiske myndigheders udsending – skulle styrke støtten til palæstinensernes “ret til at vende tilbage”

Under protesten sendte Erdan lastbiler ud på gaderne i New York dekoreret med skilte, og da de ankom til FN-hovedkvarteret, viste de billeder af jøder, der var fordrevet fra arabiske lande. Ambassadøren angreb også FN for at ignorere historien om udvisningen af ​​jøder og plyndringen af ​​deres ejendom.

Gilad Erdan: – FN styrker palæstinensernes falske og farlige fortælling. Ved at gøre det sletter FN det jødiske folks historie, fordrejer sandheden og fortier de tragiske historier om jødiske flygtninge – vi vil ikke tillade, at deres historier glemmes. Den 29. november, dagen hvor jødernes ret til en stat blev anerkendt, og den dag, hvor araberne og palæstinenserne afviste beslutningen og forsøgte at udslette os – tør FN kun støtte palæstinenserne og fremme deres fantasi ‘ret til at vende tilbage’, der ville føre til at den eneste jødiske sat i verden forsvinder -det er en skændsel!

Bruger alle platforme: – Siden den bevægende dag jeg var så privilegeret at være en del af, hvor de historiske Abraham-aftaler blev underskrevet med Bahrain og Emiraterne på Det Hvide Hus’ græsplæne, er der gået knap to år. I den tid har vi fået gennemført så meget: Forholdet til [Abraham-aftale]-landene er blevet tættere med økonomiske, kulturelle og strategiske partnerskaber, og vi er gået fra at være ‘venner på papiret’ til at blive ‘rigtige venner’, siger FN-ambassadør Erdan.

– Siden da har jeg holdt fælles møder og arrangementer med Abraham-aftale landene, inkl. markering af den internationale kvindedag med den marokkanske ambassadør i USA, tændt Chanukkah-lys med den marokkanske ambassadør i FN og plantet et træ til ære for Jordens Dag med Emiraternes ambassadør i USA – lande, som vi aldrig havde drømt om, at vi ville opnå så tæt et forhold med, understreger Erdan.

Men når det gælder synet på jøder fra lande i Mellemøsten, er vi ikke i mål endnu, understreger Erdan.

– Selvom jeg holdt protestbegivenheden ved FN og jeg har arbejdet på at skabe opmærksomhed omkring problemet, vil jeg intensiverer kampen for de jødiske flygtninge – det er kun begyndelsen på kampen. Jeg vil bruge alle platforme – inkl. FN’s generalforsamling i juni og de forskellige møder, som der vil være en del af – for at sætte det vigtige emne på dagsordenen og for at fremsætte en væsentlig resolution i FN om anerkendelse af de jødiske flygtninge fra arabiske lande og Iran.

https://miff.dk/joedernes-flugt-fra-arabiske-lande/2022/06/10israels-fn-ambassador-fn-skal-anerkende-jodiske-flygtninge-fra-mellemosten.htm

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Trods modstand fra Iran og Syrien blev Israels FN-ambassadør valgt til vicepræsident for FN- generalforsamling

Via min rolle som vicepræsident vil jeg bekæmpe FN-systemets diskriminering mod Israel, siger Israels FN-ambassadør Gilad Erdan.

Hjælp os med at stå op for Israel – bliv medlem HER

FN har igennem årtier været sygligt besat af Israel. Israel er det eneste land i verden som FN har et fast punkt på dagsordnen om. Israel er også det land i verden som får flest FN-resolutioner mod sig. Samtidig ignorerer FN reelle brud på menneskerettigheder rundt omkring i verden og flere FN-organer er blevet kapret af diktaturer som har en strategisk interesse i at FNs fokus ikke rettes mod dem. Læs mere på MIFFs temaside: Hvorfor du ikke kan tage FN-fordømmelser af Israel alvorligt.

Israels FN-ambassadør har igennem flere år kritiseret FN for at dæmonisere den eneste jødiske sat i verden og forsøge at delegitimere Israel og Israels ret og pligt til at forsvare sin befolkning mod krig og terror. Læs nogle af MIFFs artikler om Erdans arbejde i FN her.

I maj kunne MIFF berette om at Erdan havde taget 13 FN-ambassadører under armen og taget dem på besøg i Israel for at besøge historiske steder med religiøs og kulturel betydning i løbet af deres uge lange besøg i den jødiske stat.

Sejr til Israel i FN trods modstand fra Iran og Syrien!

Gilad Erdan som er Israels FN-ambassadør er trods modstand fra Iran og Syrien blevet valgt til vicepræsident i FNs Genersalforsamling, skriver Jerusalem Post.

נבחרתי היום כסגן נשיא עצרת האו״ם לשנה הקרובה, חרף התנגדות איראן וסוריה.

זהו הישג חשוב לישראל, שיאפשר לי להשפיע על סדר היום של האו״ם, להמשיך להיאבק באפליה נגדנו ולחזק את מעמדנו באו״ם.
ישראל השיגה שורה של הישגים חשובים באו״ם בשנים האחרונות ואני גאה על כך.https://t.co/FHHOXu8Qdj

— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) June 7, 2022

Erdan tiltræder stillingen i et år fra september. Erdan vil lede geneforsamlingens møder og bestemme mødeagendaerne, Erdan udtaler:

– Jeg er stolt over at kunne repræsentere Israel i en position i hjertet af alt hvad der sker i FN. Via min rolle som vicepræsident vil jeg bekæmpe FN-systemets diskriminering mod Israel, siger Israels FN-ambassadør Gilad Erdan.

Siden Erdan blev Israels FN-ambassadør i 2020, har han arbejdet intensivt på at styrke Israels rolle og position FN.

– Det her er en vigtig sejr som vil give os endnu en platform hvor vi kan vise sandheden om Israel og vores bidrag til verden – trods gentagene forsøg fra palæstinenserne og fjendtlige lande i FN på at angribe os, siger Erdan.

Erdan blev udnævnt til vicepræsident efter Israel for første gang blev valgt som medlemsland i FNs økonomiske og sociale råd, og efter Odelia Fitoussi skrev histrorie som første israeler der blev valgt til at sidde i FNs komité for rettigheder til mennesker med nedsat funktionsevne.

We were honored to meet Odelia Fitoussi, #Israel’s candidate for the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities.
Odelia is the first #Israeli to hold this position🇮🇱 She inspired us in so many ways!🙏🏽💫#CRPD #MFACadets37 pic.twitter.com/m9mdkMxxZV

— Avia Levi (@avia_lev) December 8, 2021

I 2017 blev Israels daværende FN-ambassadør Danny Danon valgt til vicepræsident af 72. session af FNs generalsforsamling.

https://miff.dk/fn2/2022/06/08trods-modstand-fra-iran-og-syrien-blev-israels-fn-ambassador-valgt-til-vicepraesident-for-fn-generalforsamling.htm

 

 

Print Friendly, PDF & Email